Regulamin

Postanowienia podstawowe

 • Niniejszy Regulamin zakupu i sprzedaży (dalej jako “Regulamin”) określa prawa, obowiązki i odpowiedzialność pomiędzy osobą nabywającą towary w sklepie internetowym www.candypop.pl (dalej jako “Kupującym”) i UAB „KONFESTA” (dalej jako “Sprzedającym”). Przy każdym zakupie Kupujący potwierdza Regulamin poprzez zapoznanie się z nim i zaznaczenie pola przy stwierdzeniu “Zapoznałem się i akceptuję Regulamin tej strony internetowej”. Zatwierdzony w ten sposób Regulamin jest dokumentem prawnym wiążącym strony.
 • Umowa zakupu i sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą od momentu, w którym Kupujący utworzy koszyk w sklepie internetowym, poda dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy), wybierze sposób płatności oraz zapozna się z niniejszym Regulaminem i zaznaczy pole “Zapoznałem się i akceptuję Regulamin strony”, kliknie przycisk “Zapłać”. Umowa zakupu i sprzedaży pozostaje w mocy do czasu pełnego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
 • Do dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym uprawnione są wszystkie osoby, które ukończyły 14 lat (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów).
 • Minimalna kwota zamówienia wynosi 95 PLN.

Prawa i obowiązki Sprzedającego

 • Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić Kupującemu właściwe korzystanie z usług świadczonych przez sklep internetowy. 
 • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie i w całości. Jeżeli Sprzedający w wyjątkowych przypadkach, z obiektywnie uzasadnionych przyczyn (okoliczności), których Sprzedający nie mógł wcześniej przewidzieć i kontrolować, nie jest w stanie dostarczyć Kupującemu zamówionego towaru, Sprzedający zobowiązuje się zaoferować Kupującemu produkt analogiczny lub w miarę możliwości zbliżony pod względem swoich właściwości. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia produktu, który był oferowany jako analogiczny lub podobny, Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych zwrócić Kupującemu wpłacone pieniądze. Sprzedający nie będzie wymagał dopłaty, jeśli produkt zastępczy jest droższy, a także zobowiązuje się do zwrotu kwoty przewyższającej cenę produktu zastępczego.
 • Sprzedający z ważnych powodów (uwzględnienie zmian przepisów prawa i/lub norm prawnych, zmiany warunków rynkowych lub innych obiektywnych przyczyn itp.) ma prawo do zmiany, edycji lub uzupełnienia Regulaminu, określając datę ich ostatniej zmiany w Regulaminie. W celu złożenia zamówienia kupujący musi zapoznać się z zaktualizowaną wersją Regulaminu, w przeciwnym razie umowa nie zostanie zawarta. Zmiany Regulaminu dotyczą nowych zamówień i nie mają wpływu na przez Kupującego złożone, ale nie zrealizowane zamówienia.
 • Sprzedającemu przysługują inne prawa i obowiązki określone w Regulaminie i aktach prawnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawa i obowiązki Kupującego

 • Kupujący ma prawo kupować towary i usługi w sklepie elektronicznym zgodnie z niniejszym Regulaminem i aktami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Po otrzymaniu przesyłki Kupujący musi sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona zewnętrznie (rozdarta, zgnieciona lub w inny sposób uszkodzona) oraz sprawdzić, czy dotarły wszystkie zamówione przez Kupującego towary. Towar odpowiedniej jakości, towary nie psujące się lub jakościowe, których kształt, rozmiar, kolor, wzór lub kompletność nie podobają się Kupującemu, są wymieniane lub zwracane zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Kupujący nie jest zadowolony z jakości dostarczonych towarów łatwo psujących się, a takimi towarami są żywność i napoje o krótkim okresie przydatności do spożycia, w tym produkty, które muszą być przechowywane w lodówce zgodnie z reżimem temperaturowym ustalonym przez producenta, Kupujący musi skontaktować się nie później niż 72 godziny po dostarczeniu towaru mailowo na adres: [email protected].
 • Kupujący musi zapłacić za wybrany towar, opłatę za dostawę i/lub inne dodatkowe opłaty (jeśli takie istnieją) określone w momencie zawarcia umowy i przyjąć zamówiony towar. 
 • Płatności można dokonać za pośrednictwem banków działających na terenie Polski lub wprowadzając dane karty płatniczej w momencie składania zamówienia.
 • W przypadku zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji i poinformowania o tym drogą mailową na [email protected] lub telefonicznie +48 73 208 33 56 .
 • Kupujący ma inne prawa i obowiązki przewidziane w Regulaminie i ustawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawa towarów

 • Towary będą dostarczane na terenie Polski przez partnerów Sprzedającego zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez Kupującego: InPost Więcej informacji na temat dostawy tutaj.
 • Produkty są zazwyczaj dostarczane w ciągu 3-5 dni roboczych po otrzymaniu płatności.
 • Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie towaru w jednej przesyłce, Sprzedający ma prawo dostarczyć towar w kilku przesyłkach. 

Zwrot towaru

 • Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów ze sklepem internetowym, powiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie (drogą elektroniczną, wskazując zwracany produkt i numer zamówienia) nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, z wyjątkiem przypadków, gdy od umowy nie można odstąpić zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej (np. umowy dotyczące towarów łatwo psujących się lub towarów o krótkim terminie przydatności do spożycia).
  Kupujący może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy towar nie został uszkodzony lub znacznie zmieniony w wyglądzie, nie był używany, nie miał zerwanych etykiet fabrycznych i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.
 • Zwracany towar wysokiej jakości należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentacją produktu. Jeśli Kupujący zwraca wadliwy produkt, oryginalne opakowanie nie jest wymagane.  Przed odesłaniem towaru Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie +48 73 208 33 56  lub mailowo na adres [email protected].
 • Jeżeli towar nie spełnia wymagań jakościowych, Kupujący, m.in. na warunkach określonych w art. 560 Kodeksu cywilnego, ma prawo żądać zapewnienia odpowiedniej jakości towaru, proporcjonalnie obniżenie ceny produktu lub jednostronne rozwiązanie umowy sprzedaży
 • W przypadku, gdy Kupujący chce zwrotu pieniędzy za towar, który nie jest odpowiedniej jakości, Kupujący musi złożyć wniosek o zwrot pieniędzy drogą mailową. W wniosku Kupujący musi wskazać: imię, nazwisko, numer zamówienia, nazwę produktu oraz ilość i powód zwrotu. Pieniądze za zwrócone, nie dostarczone lub niskiej jakości produkty zostaną przelane na konto bankowe kupującego, z którego dokonano płatności za zakupy, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od złożenia reklamacji. Jeśli kupujący dokonał płatności gotówką przy odbiorze, konieczne jest podanie numeru konta bankowego.
 • We wszystkich przypadkach zwrotu Kupujący musi skontaktować się z podanymi danymi kontaktowymi sklepu internetowego. Kupujący może przystąpić do zwrotu dopiero po otrzymaniu potwierdzenia od odpowiedzialnego pracownika sklepu internetowego.

Przetwarzanie danych osobowych

 • Uważa się, że Kupujący zapoznał się i wyraził zgodę na Politykę prywatności oraz na przetwarzanie jego danych w celu realizacji zamówienia poprzez zaznaczenie pola obok “Wyrażam zgodę na Politykę prywatności oraz na przetwarzanie moich danych w celu realizacji zamówienia”. Zaznaczając okienko, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) w celu sprzedaży towarów i usług w sklepie internetowym. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie bezpośredniej komunikacji marketingowej Candy POP poprzez zaznaczenie pola “Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera” w okienku pop-up lub w koszyku. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę oraz sposobu ich przetwarzania, żądania sprostowania, zniszczenia lub wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowych, gdy dane te są przetwarzane z naruszeniem prawa, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu klient musi skontaktować się mailowo na [email protected].
 • Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityka prywatności.

Wysyłanie informacji

 • Sprzedający przesyła wszelkie powiadomienia na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Kupującego.
 • Wszelkie powiadomienia i pytania Kupujący kieruje na kontakty wskazane przez Sprzedawcę (e-mail [email protected] lub telefon +48 73 208 33 56 ). Konsultujemy w dni powszednie od 08:00 do 16:00.

Postanowienia końcowe

 • Wszelkie spory wynikające z lub w związku z Umową kupna i sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym będą rozwiązywane w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory będą rozstrzygane zgodnie z procedurą określoną przez ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wszystkie informacje tekstowe i graficzne publikowane w sklepie internetowym www.candypop.pl są chronione zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i stanowią własność intelektualną Sprzedającego.
 • Kupujący – użytkownik musi najpierw złożyć pisemnie wniosek i/lub reklamację do Sprzedającego i wskazać swoje wymagania. Nie zgadzając się z odpowiedzią Sprzedającego, Kupujący może zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) albo wypełnić formularz zgłoszeniowy na internetowej platformie rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://ec.europa.eu/odr/.