REGULAMIN KONKURSU

          1. Kampania konsumencka „Zgarnij karty podarunkowe” to akcja organizowana w Polsce przez firmę zarządzającą sklepami „Candy POP” – CANDY POP Sp. z o.o., KRS: 0001023512, adres ul.  WILLIAM HEERLEINA LINDLEYA 16, 02-013 WARSZAWA MAZOWIECKIE.

          2. Obszarem kampanii jest nowy sklep Candy POP w Łódzkiej manufakturze przy ul. Jana Karskiego 5, 91-071 Łódź, Polska.

          3. W akcji mogą wziąć udział mieszkańcy Polski w dowolnym wieku.

          4. Akcja trwa od 12 kwietnia do 19 kwietnia 2024 r. (włącznie).

          5. W akcji biorą udział wszystkie wskazane w punkcie 2. produkty, znajdujące się w sklepie stacjonarnym „Candy POP”.

          6. Nie ma ograniczeń co do liczby produktów, które mogą być sprzedawane detalicznie i uczestniczyć w akcji. Uwzględniany jest rozsądny popyt. Produkty „Candy POP” zakupione przed lub po dacie, o której mowa w punkcie 4 niniejszego Regulaminu w sklepie, o którym mowa w punkcie 2, nie biorą udziału w kampanii.

          7. Zasada kampanii

7.1. Aby wziąć udział w kampanii, konsument musi zakupić co najmniej jeden produkt w sklepie „Candy POP”, którego dane adresowe wskazano w punkcie 2, w okresie wskazanym w punkcie 4. Po dokonaniu zakupów może wypełnić formularz rejestracyjny. Formularz rejestracyjny dostępny będzie do pobrania w sklepie. Uzupełniony formularz należy włożyć do urny, która znajdować się będzie w sklepie podczas trwania konkursu.

7.2. Formularz wymaga podania imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu i numeru paragonu osoby biorącej udział w kampanii. 

7.3. Nagroda: trzech wylosowanych uczestników wygra kupon rabatowy na jednorazowe zakupy w sklepie Candy POP na kwotę 1000 zł. Łączna wartość nagrody wynosi 3000 zł. 

7.4. Małoletni uczestnik może wziąć udział w kampanii i wypełnić formularz za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, wskazując adres e-mail i dane osobowe przedstawiciela.

7.5. Rejestrując numer na paragonie zakupu zgodnie z punktem 7.2 niniejszych zasad, uczestnik kampanii przyjmuje odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych osobowych oraz za wszelkie popełnione błędy. Uczestnik akcji musi zachować zarejestrowany dowód zakupu do dnia 15.05.2024, w celu udowodnienia zakupu produktu biorącego udział w kampanii.

7.6. Jeden numer paragonu zakupu można zarejestrować tylko jeden raz w całym okresie trwania kampanii.

7.7. Jeden uczestnik może dokonać kilkukrotnej rejestracji, jeśli kilka razy dokona zakupu produktów biorących udział w akcji i za każdym razem zarejestruje nowy numer paragonu.

7.8. W przypadku kilkukrotnej próby zarejestrowania tego samego paragonu przez tę samą osobę, w konkursie weźmie udział tylko paragon prawidłowo zarejestrowany za pierwszym razem – wszystkie powtórne paragony zostaną anulowane.

7.9. Rejestrację uczestników akcji oraz losowanie nagród zapewni i zagwarantuje organizator kampanii, który również skontaktuje się ze zwycięzcami.

          8. Procedura przetwarzania danych osobowych

8.1. Dane osobowe podane przez uczestnika podczas kampanii są przechowywane i przetwarzane przez CANDY POP Sp. z o.o. na potrzeby kampanii, zgodnie z polskim prawem. 

8.2. Uczestnik kampanii wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez CANDY POP Sp. z o.o. w następujących celach:

                    8.2.1. podsumować wyniki kampanii;

                    8.2.2. wyłonić zwycięzców konkursu i poinformować ich;

                    8.2.3. opublikować imiona i nazwiska zwycięzców na stronie internetowej i w mediach społecznościowych organizatora kampanii;

                    8.2.4. do celów marketingu bezpośredniego (wiadomości, oferty i promocje wysyłane pocztą elektroniczną i SMS-em), ale tylko przypadku, gdy uczestnik wyraził na to zgodę, wypełniając formularz. 

8.3 Uczestnicy kampanii mają prawo do uzyskania dodatkowych informacji o danych osobowych przetwarzanych przez CANDY POP Sp. z o.o. Aby uzyskać informacje, należy napisać na adres: [email protected]. Administratorem danych osobowych jest CANDY POP Sp. z o.o., KRS: 0001023512, adres ul. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA 16, 02-013 WARSZAWA MAZOWIECKIE. 

          9. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 10.05.2024, 23:59:59. 

          10. Ze zwycięzcami skontaktuje się przedstawiciel CANDY POP Sp. z o.o. na adres e-mail lub numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym w celu umówienia odbioru nagrody. 

          11. Jeśli zwycięzca nie dostarczy dowodu tożsamości lub jeśli informacje podane w dokumentach różnią się od informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym, zwycięzca nie będzie uprawniony do nagrody. 

          12. Jeśli zwycięzca nie jest pełnoletni, jego nagroda może zostać odebrana przez jego przedstawiciela prawnego po okazaniu dowodu tożsamości (paszportu, dowodu osobistego, prawa jazdy) i zwycięskiego paragonu. 

          13. Przekazanie i wykorzystanie nagrody zostanie uzgodnione między zwycięzcą a organizatorem po skontaktowaniu się przez organizatora ze zwycięzcą przy użyciu danych kontaktowych podanych przez zwycięzcę. 

          14. Przy odbiorze nagrody należy okazać dowód tożsamości i paragon. 

          15. Organizatorzy kampanii nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe podczas korzystania z nagrody.

          16. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub gotówkę. 

          17. Wszelkie dodatkowe koszty związane z odbiorem nagrody, które nie są objęte niniejszymi zasadami (np. koszty transportu lub połączeń telefonicznych), nie zostaną zwrócone zwycięzcy.

          18. Wszelkie nagrody, które nie zostaną zwrócone zwycięzcy lub nie zostaną odebrane przez zwycięzcę, zostaną losowane ponownie. Jeśli ze zwycięzcą nie uda się skontaktować się w ciągu 5 dni roboczych, wybrany zostanie nowy zwycięzca.

          19. Organizator kampanii nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tych zasad przez uczestników kampanii.

          20. Organizator kampanii nie ponosi odpowiedzialności, jeśli uczestnik zostanie wykluczony z kampanii i nagroda nie zostanie przekazana z powodu nieprzestrzegania zasad kampanii, jeśli dane podane przez uczestnika są nieprawidłowe lub niedokładne, lub jeśli nie można skontaktować się z uczestnikiem z przyczyn niezależnych od organizatora.

          21. W przypadku działania siły wyższej, organizator kampanii ma prawo do jednostronnego zakończenia kampanii. W takim przypadku organizator kampanii musi poinformować Urząd Ochrony Praw Konsumentów i opublikować informację o zawieszeniu akcji w mediach.

          22. Wszelkie reklamacje związane z organizacją i/lub przeprowadzeniem kampanii należy składać pisemnie do organizatora CANDY POP Sp. z o.o., KRS w terminie do dnia 15 września 2023 roku: 0001023512, adres ul. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA 16,  02-013 WARSZAWA MAZOWIECKIE.  Konkurs „Wygraj słodycze Candy Popu na cały rok”, załączając uzasadnioną skargę oraz załączniki do dokumentów skargi lub ich kopie. 

                    22.1. Reklamacje złożone po 15.06.2024r. nie będą rozpatrywane.

                    22.2. Organizator kampanii odpowie na złożoną reklamację w formie pisemnej w terminie piętnastu dni od dnia jej otrzymania. Jeśli organizator kampanii uzna, że reklamacja jest uzasadniona, poinformuje składającego reklamację o przebieg i termin rozpatrzenia reklamacji. Jeśli skarżący jest niezadowolony z odpowiedzi, ma prawo do obrony swoich praw i interesów zgodnie z prawem.

                    22.3. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wysłania.

                    22.4. W reklamacji należy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu.

                    22.5. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki organizatora kampanii, jego przedstawicieli oraz uczestników.

                    22.6. Organizator kampanii zastrzega, że informacje zawarte w materiale reklamowym mają charakter wyłącznie informacyjny.

          23. W kampanii nie mogą brać udział CANDY POP Sp. z o.o. pracownicy i członkowie ich rodzin.

          24. Organizator kampanii przetwarza dane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Więcej informacji: https://candypop.pl/polityka-prywatnosci